BIỆT HẠNH

Từ điển Đạo Uyển


別行; C: biéxíng; J: betsugyō;

Sai biệt chính hạnh (差別正行; theo Nhị chướng nghĩa 二障義).