BIỆT GIÁO NHẤT THỪA

Từ điển Đạo Uyển


別教一乘; C: biéjiāo yīshèng; J: bekkyō-ichijō;

Giáo lí của Nhất thừa, khác với giáo lí được dạy theo thuyết Tam thừa. Đây là giáo lí của kinh Hoa Nghiêm