BIỆT ĐƯƠNG

Từ điển Đạo Uyển

別當; C: biédāng; J: bettō;
Từ chỉ vị chủ trì, cai quản một tu viện lớn. Thuật ngữ này không còn thông dụng.