BIỆT CẢNH TÂM SỞ

Từ điển Đạo Uyển

別境心所; C: biéjìng xīnsuǒ; J: bekkyō shinsho;
Biệt cảnh (別境).