BIỆT BÁO NGHIỆP

Từ điển Đạo Uyển


別報; C: biébàoyè; J: beppōgyō;
Biệt báo (別報).