BIỂN TỪ MÊNH MÔNG
Hạnh Đoan sáng tác
Trình bày: Nguyễn Kha

 

Hạnh nguyện cao sâu khó nghĩ lường
Tầm thinh cứu khổ khắp trần gian
Thuyền từ dạo khắp, cam lồ rưới…
Dập tắt mê lầm cho chúng… sinh

TRĂNG THU DẠ KHÚC

Chí tâm kính lạy Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm
Bi trí cao vời, thương xót muôn loài
Mười hai nguyện lớn cứu chúng sinh
Ba mươi hai thân ứng hiện, tùy thời độ an khắp nhân gian
Bao người khổ đau, nhờ niệm danh Ngài
Ngu si dứt sạch, chẳng còn phiền lo, tâm sáng trong
Xin nguyền từ nay, noi bước theo Ngài
Siêng tu phúc huệ, giúp người lìa mê, luôn – giác, an!

Vọng cổ

1. Trên hội Pháp Hoa Thế Tôn từng tán thán công hạnh đức Quan Âm trí đức bao la tâm từ rộng lớn, vì thương xót nhân gian đang sống trong lầm mê đau khổ Ngài phát đại bi tâm, nguyện độ khắp chúng sinh trong ba cõi không… ngừng
Thánh hiệu Quan Âm vi diệu khôn… cùng.
Đức Quán Âm không khổ não nào mà chẳng cứu vớt, không cõi nước nào mà ngài chẳng hiện thân. Nếu có vô vàn muôn ức chúng sinh, bị khổ đau vây bủa mịt mùng, nếu niệm danh ngài tha thiết nhất tâm, biển lửa hóa an lành, mọi phiền lo tan biến…
2. Từ thưở xa xưa ngài vốn là cổ phật, hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai uy lực khôn lường. Nay vì độ sinh nên thị hiện dưới danh Bồ-tát để thân gần. Chư Phật luôn hỗ tương cùng nhau hóa độ, tùy khổ thuyết pháp mầu, tùy bịnh độ sinh. Chúng sinh có tám muôn bốn ngàn phiền não trần lao – thì sẽ có ngần ấy pháp cứu đời ban vui bạt khổ – người chịu hành theo sẽ tiêu tan si ám, trí đức sáng ngời an lạc thân tâm…

3- Thông thường, nhĩ căn ta luôn hướng ngoại, duyên theo tiếng vọng trần rồi theo đó trôi lăn. Bồ-tát Quan Âm chứng quả viên thông siêu nhiên thù thắng, dùng nhĩ căn xoay vào trong lắng nghe tự tánh, đạt được ngoài không theo trần cảnh, bên trong lục căn dứt phan duyên. Bồ-tát luôn lấy hạnh phúc chúng sinh làm trọng, giúp người giác ngộ bản tâm và đáp ứng mọi sở cầu.

Phi vân điệp khúc
Khổ đau giăng đầy trần gian
Ai thành tâm, xướng danh, niệm Ngài..
Tai nàn thoát ngay, bình an..
Ai… dương thuyền ra khơi
Bão tố dập vùi
Niệm cầu Quan Âm
Mây tan, biển lặng, sóng êm
Ai thường trì niệm Quan Thế Âm
Đời mãi an, chẳng lo phiền chi
Ai lòng nhiều sân, si… lắm tham!
Niệm Quan Âm – tâm sáng trong, khiết lành
Bị giam cầm, gậy đánh…hoặc dao đâm…
Quan Âm niệm, tai ách liền tiêu ngay…

Quán quán … Âm niệm hoài, thường xuyên
Giải nguy, thóat ai nàn, bình an
Ai giữ tâm tốt lành
Là hộ thân, giúp luôn người chung quanh
Quán… Âm diệu huyền, thần uy
Đức cao, trí từ, tùy duyên…
xóa khổ đau cho người
Hiện thân, khắp nơi vì chúng sinh
Từ tâm, cứu nguy người thiết… tha
Vọng cổ

5. Nơi biển khổ nhân gian ngài hiện đến như vầng dương xóa tan si ám, trí tuệ rộng lớn vô biên và từ tâm như mây lành che mát, xoa dịu đau thương cứu khắp nhân gian, xua đi bao phiền muộn tối tăm khiến kẻ ngu si hết mê tối tham lam, tâm trở nên thuần khiết trong… lành.
Một thánh hiệu Quan Âm xua tan bao đau khổ ngút ngàn
Quan thế Âm là bậc thánh từ bi thanh tịnh, là chỗ nương cho bao kẻ khổ đau, mắt từ bi Ngài nhìn khắp chúng sinh, là biển phúc vô biên hội tụ đủ đầy công đức. Phật bảo ai được nghe danh ngài mà biết tin sâu tán thán, là bản thân đã từng tích phúc sâu dày..
Vì thế mọi người hãy nên trân trọng, thành kính đảnh lễ ngài, tha thiết niệm danh.
Đời nhiều khổ não lo rầu, niệm ngài vượt thóat bể sầu trầm luân. Phải biết là trong cõi nhân gian, ai có phúc mới được nghe danh bồ tát. Niệm một câu tâm nẩy mầm trí giác, phật pháp thậm thâm hãy thành kính tuân hành.
Quán Âm thị hiện trong đời
Tầm thinh cứu khổ độ người mê sâu
Tu theo Phật pháp nhiệm mầu
Vô minh dứt sạch, muộn sầu tiêu tan