Biện Sự Phật Đảnh Ấn

Tịch Trừ Kết Giới. Tức Phật Bộ Tâm Ấn lúc trước, dựng thẳng hai Quang (2 ngón giữa) đầu ngón dựa nhau, co lóng trên như móc câu, tùy tụng Chân Ngôn, đưa Ấn trên đảnh, chuyển bên trái ba vòng để Tịch Trừ tất cả việc chẳng lành, gây chướng. Liền xoay theo bên phải ba vòng, tức thành Kết Giới Biện Sự Chân Ngôn là:

Na mạc tam mãn đa một đà nẫm (1) Úm, tra-lỗ-úm, mãn đà, sa-phạ hạ