Biện Sự Ấn

Hai Vũ (2 bàn tay) cài bên trong thành Quyền, Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) duỗi co hợp nhau thì hay thành biện tất cả.

Xoay bên trái 3 vòng là thành. Biện Trừ Chân Ngôn là :

Nẵng mạc tam mãn đa bột đà nam. Tra-lỗ-hồng, mãn đà mãn đà, hồng phán tra phán tra, sa-phộc hạ

Biện Sự Chân Ngôn này là Tâm của tất cả Phật Đỉnh. Do duyên ức niệm (ghi nhớ) cho nên loài gây chướng ở dưới nước trên cạn , tất cả muốn gây tổn hại thì hết thảy bị cấm khẩu. Kết Ấn đặt ở trái tim và gia trì 5 nơi.