Bị Kim Cang Giáp Trụ Hộ Thân Ấn

Tức Phật Bộ Tâm Ấn lúc trước, dựng thẳng hai Quang (2 ngón giữa) đầu ngón dựa nhau, co lóng trên như hình cây kiếm. Hai Cái (2 ngón trỏ) đều phụ lưng hai Quang (2 ngón giữa) chẳng chạm nhau.

Đem Ấn gia trì năm nơi là: trên trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng … đều tụng một biến.

Chân Ngôn là:

Úm (1) chước yết-la vạt lật-để, bát-ra xả nhĩ đa (2) La-nại-ra, la-nại-ra (3) Bạt sa-ma thái lộ sắt-nê sái (4) la khất-sái, la khất-sái, hàm (5) hồng, phát tra, saphạ hạ (6)