Bị Giáp Hộ Thân Ấn

Đem Quán Vũ (bàn tay phải) Đặt Thiền Độ (ngón cái phải) nằm ngang trong lòng bàn tay, 4 Độ: Tiến , Nhẫn , Giới, Đàn (ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón vô danh phải, ngón út phải) nắm lại thành quyền.

Kết khế này xong ấn 5 nơi trên thân là: vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng. Đây gọi là Ngũ Xứ Hộ Thân. Chân Ngôn là:

“Án, bộ, nhập- phộc la, hồng”

Do kết Ấn này gia trì 5 nơi liền thành Bị Kim Cương Quang Diễm Kiên Cố Giáp Trụ. Tất cả các Ma không thể gây chướng ngại, mau được thành tựu Chân Ngôn đã trì.