Bị Giáp Hộ Thân Ấn

Đem Quán Vũ (bàn tay phải) Đặt Thiền Độ (ngón cái phải) nằm ngang trong lòng bàn tay, 4 Độ: Tiến , Nhẫn , Giới, Đàn (ngón trỏ phải, ngón giữa phải, ngón vô danh phải, ngón út phải) nắm lại thành quyền.

Kết khế này xong ấn 5 nơi trên thân là: vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ họng. Đây gọi là Ngũ Xứ Hộ Thân. Chân Ngôn là:

“Án, bộ, nhập- phộc la, hồng”

Do kết Ấn này gia trì 5 nơi liền thành Bị Kim Cương Quang Diễm Kiên Cố Giáp Trụ. Tất cả các Ma không thể gây chướng ngại, mau được thành tựu Chân Ngôn đã trì.

Print Friendly, PDF & Email