BỊ GIÁP ẤN

 

Chỉ Quán (2 tay) đều nắm quyền

Cầm Luân ngang lòng tay

Đặt Chỉ Quyền (quyền trái) nơi tim

Quán Quyền (quyền phải) Ấn năm nơi

Trán, hai vai, tim, họng Gia trì bung trên đỉnh Chân Ngôn là :

Án, bộc, nhập-phộc la, đề nha, hồng”