Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương

Soạn dịch: HUYỀN THANH

batru-1

_Phật thuyết Bạt Trừ Tội Chướng Chú Vương Kinh ghi nhận là: “Mạn Thù Thất Lợi! Đây tức là Tối Thắng Căn Bản Chú Tạng Tâm Vương Thần Chú của ông, hay trừ tất cả ách nạn khổ não, thảy đều tiêu trừ các tội chướng ác, sống lâu không có bệnh tật, vô cùng giàu có an vui, thông thạo ngôn từ, mọi người yêu kính. Cũng hay thông lợi tất cả Chú Vương

………..

Đức Phật lại bảo: “Này Mạn Thù Thất Lợi! Hoặc Trời, hoặc Người, hoặc Nam, hoặc Nữ, Tại Gia, Xuất Gia, các loại Hữu Tình nếu hay chí tâm thọ trì Chú Vương này thì chẳng bị người khác khinh khi phỉ báng, loài Ma chẳng được dịp thuận tiện gây hại, Oán chẳng thể hại, chất độc chẳng thể gây thương tật. Tất cả chướng ngại, Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) đều tự lui tan. Người thọ trì ấy nên khởi Tâm này: “Chư Phật Thế Tôn có Pháp khó luận bàn, chỉ Phật cùng Phật mới hay chứng biết. Nay con nào dám tự ý sinh phỉ báng!”

_Ý nghĩa của Chú Vương này là:

Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ arhatebhyaḥ: Kính lễ tất cả Như Lai Đẳng, A La Hán Đẳng

Oṃ: Nhiếp triệu

Kumāraka: Đồng Tử

rūpiṇa: Hình trạng tùy theo Tâm ước muốn

viśuddha: Thanh tịnh đều khắp

saṃbhava: Phát sinh ra

Ākarṣa ākarṣa: Câu triệu lahu lahu: Nhẹ nhàng, khinh an

bhrūṃ bhrūṃ: Chủng Tử quy thú của mọi Công Đức

hūṃ hūṃ: Chủng tử quy thú của Tâm Bồ Đề

jina-jik: Sự tối thắng của đấng tối thắng

maṃjuśrīya: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

tārāya māṃ: Cứu độ tôi

Sarva duḥkhebhyaḥ: Tất cả sự đau khổ phaṭ phaṭ: Phá bại bên trong và phá bại bên ngoài

śamaya śamaya: Trấn định bên trong và trấn định bên ngoài

amitodbhava: Sinh ra vô lượng

udbhava pāpa me: Tội lỗi mà tôi đã gây tạo ra

nāśaya: Diệt tan, tiêu trừ

svāhā: Quyết định thành tựu