Bát Phong
Thuyết giảng: Ni Trưởng Thích Nữ Như Thủy