BẤT NHIỄM Ô VÔ TRI

Từ điển Đạo Uyển


不染汚無知; C: bùrănwū wúzhī; J: fuzenra muchi;
Bất nhiễm vô tri.