BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA THÔNG MINH THẦN CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼 _ 𑖕𑖧 𑖕𑖧-𑖢𑖟𑖿𑖦 𑖀𑖝𑖰 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖦𑖸, 𑖭𑖨  𑖭𑖨𑖯𑖜𑖰, 𑖪𑖱𑖨𑖰 𑖪𑖱𑖨𑖰, 𑖪𑖱𑖨 𑖪𑖱𑖨𑖰 𑖓𑖰𑖨𑖰  𑖓𑖰𑖨𑖰, 𑖟𑖸𑖪𑖝𑖯  𑖀𑖡𑖲𑖢𑖯𑖩𑖡𑖰  𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱, 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜𑖰 𑖢𑖳𑖨𑖯𑖧 𑖥𑖐𑖪𑖝𑖰 _𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖯𑖽𑖓, 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖨𑖿𑖦 𑖀𑖪𑖨𑖜𑖰 𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖯𑖧 𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖯𑖧, 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖡 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: OṂ _ JAYA JAYA-PADMA ATI SVĀME, SARA  SARĀṆI, VĪRI VĪRI, VĪRA VĪRI CIRI  CIRI, DEVATĀ  ANUPĀLANI  BUDDHA-DHĀRAṆĪ, PŪRṆI PŪRĀYA BHAGAVATI _SARVA SATVĀNĀṂCA, SARVA KARMA AVARAṆI VIŚODHĀYA VIŚODHĀYA, BUDDHA ADHIṢṬHANA SVĀHĀ

_Phật Thuyết Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh  ghi nhận là:

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát: “Pháp thắng diệu Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này hay sinh ra mẹ của tất cả Phật Bồ Tát. Nếu có chúng sinh tạm nghe Pháp này thì hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt. Công Đức của Pháp này dù cho tất cả Phật với chúng Bồ Tát trải qua trăm ngàn câu chi kiếp cũng chẳng thể nói hết được . Nếu hay thọ trì đọc tụng Đà La Ni này tức cùng vào trong tất cả Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường) được nhận Quán Đỉnh. Lại như thọ trì tất cả Chân Ngôn đều được thành tựu”

Khi ấy Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni  này?”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “ Ta vì thương xót tất cả chúng sinh lười biếng ít phương tiện khéo cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này khiến họ thọ trì đọc tụng. Hoặc tự mình viết chép, hoặc dạy người khác viết thì tất cả chúng sinh của nhóm ấy mau chứng Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy Thế Tôn đã khéo nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này”

Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Pháp này thật chưa từng có! Thế Tôn! Pháp này thật chưa từng có! Đức Thiện Thệ Thế Tôn vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh lười biếng ít phương tiện khéo, khiến cho được lợi ích an vui mà nói Pháp nhiệm màu  này”

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là; TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú là OṂ: nhiếp triệu

JAYA: Tôn thắng

JAYA-PADMA: Tôn Thắng Liên Hoa ATI SVĀME: ở ngay trước mặt của tôi SARA SARAṆI: lưu chuyển vận hành VĪRI VĪRI: âm thầm đi theo hộ vệ VĪRA VĪRI: dũng mãnh ngầm hộ vệ CIRI  CIRI: lâu dài trường cửu

DEVATĀ ANUPĀLANI BUDDHA-DHĀRAṆĪ:  Thiên  Thần tùy  thuận  hộ trì Đà La Ni của Phật

PŪRṆI PŪRĀYA BHAGAVATI: Đức Thế Tôn khiến cho đầy đủ Phước, Trí

SARVA SATVĀNĀṂCA SARVA KARMA AVARAṆI VIŚODHĀYA VIŚODHĀYA BUDDHA ADHIṢṬHANA: Thần Lực của Đức Phật khiến cho tất cả chúng hữu tình với tất cả Nghiệp Chướng đều được thanh  tịnh

SVĀHĀ : quyết định thành tựu