般若波羅蜜多心經
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
唐上都大興善寺三藏沙門智慧輪奉 詔譯
Đường Thượng Đô Đại Hưng Thiện Tự Tam Tạng Sa Môn Trí Tuệ Luân phụng chiếu dịch
Hán dịch : Đời Đường, Thượng Đô_ Chùa Đại Hưng Thiện Tam Tạng Sa Môn TRÍ TUỆ LUÂN phụng chiếu dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

如是我聞。一時薄伽梵。住王舍城鷲峰山中。與大苾芻眾。及大菩薩眾

Như thị ngã văn, nhất thời Bạc Già Phạm trụ Vương Xá thành, Thứu Phong sơn trung, dữ Đại Bật Sô chúng cập Đại Bồ Tát chúng câu.

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trụ trong núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với chúng Đại Bật Sô với chúng Đại Bồ Tát đến dự

爾時世尊。入三摩地。名廣大甚深照見。時眾中有一菩薩摩訶薩。名觀世音自 在。行甚深般若波羅蜜多行時。照見五蘊自性皆空。

Nhĩ thời Thế Tôn nhập Tam Ma Địa danh QUẢNG ĐẠI THẬM THÂM CHIẾU KIẾN. Thời chúng trung hữu nhất Bồ Tát Ma Ha Tát danh QUÁN THẾ ÂM TỰ TẠI hành thậm thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa hạnh thời chiếu kiến ngũ uẩn tự tính giai không. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa tên là Quảng Đại Thậm Thâm Chiếu Kiến. Thời trong Chúng có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quán Thế Âm Tự Tại khi thực hành hạnh Bát Nhã Ba Đa Mật Đa thâm sâu đã soi thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng.

即時具壽舍利子。承佛威神。合掌恭敬。白觀世音自在菩薩摩訶薩言。聖者。若有欲學甚深般若波羅蜜多行。云何修行。

Tức thời Cụ Thọ Xá Lợi Tử thừa Phật uy thần , hợp chưởng cung kính bạch Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn :” Thánh giả ! nhược hữu dục học Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh, vân hà tu hành ? “

Ngay lúc đó Cụ Thọ Xá Lợi Tử  nương uy thần của Đức Phật, chắp tay cung kính thưa với Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Thánh Giả! Nếu có người muốn học hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thì phải tu hành như thế nào?”

如是問已。爾時觀世音自在菩薩摩訶薩。告具壽舍利子言。舍利子。若有善男 子。善女人。行甚深般若波羅蜜多行時。應照見五蘊自性皆空。離諸苦厄。

Như thị vấn dĩ. Nhĩ thời Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát cáo Cụ Thọ Xá Lợi Tử ngôn :”Xá Lợi Tử ! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân hành Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa hạnh thời ưng chiếu kiến ngũ uẩn tự tính giai không, ly chư khổ ách.

Như vậy hỏi xong. Bấy giờ Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Cụ Thọ Xá Lợi Tử rằng: “Này Xá Lợi Tử! Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện thực hành hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu thời nên soi thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng, lìa các khổ ách.

舍利子。色空。空性見色。色不異空。空不異色。是色即空。是空即色。受想行識。亦復如是。

Xá Lợi Tử ! sắc không, không tính kiến sắc. Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Thị sắc tức không, thị không tức sắc. Thọ, tường, hành, thức diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Hình chất trống rỗng. Nơi tính trống rỗng nhìn thấy hình chất, hình chất chẳng khác trống rỗng, trống rỗng chẳng khác hình chất. Ngay hình chất tức là trống rỗng, ngay trống rỗng tức là hình chất. Cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy.

舍利子。是諸法性相空。不生不滅。不垢不淨。不減不增。是故空中。無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死盡。無苦集滅道。無智證無得。

Xá Lợi Tử ! thị chư Pháp tính tướng không, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất giảm bất tăng. Thị cố không trung vô sắc, vô : thọ, tưởng, hành, thức. Vô : nhãn. Nhĩ, tỵ, thiệt, thân, ý. Vô : sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Vô : nhãn giới nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử tận. Vô : Khổ, tập, diệt, đạo. Vô Trí chứng, vô đắc.

Xá Lợi Tử! Tính tướng trống rỗng của các Pháp vốn chẳng sinh chẳng diệt, chẳng dơ bẩn  chẳng trong sạch, chẳng giảm bớt chẳng tăng thêm. Chính vì thế cho nên trong trống rỗng không có hình chất. Không có: cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có: mắt, ai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có hình sác, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt cho đến không có giới nhận thức của ý. Không có Vô Minh cũng không có chấm dứt Vô Minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có:khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí Chứng, không có đắc.

以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多住。心無障礙。心無障礙故。無有恐 怖。遠離顛倒夢想。究竟寂然。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅。三藐三菩提。現成正覺。

Dĩ vô sở đắc, cố Bồ Đề Tát Đỏa y Bát Nhã Ba La Mật Đa trụ tâm vô chướng ngại, cố vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh tịch nhiên. Tam Thế chư Phật y Bát Nhã Ba La Mật Đa, cố đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiện thành Chính Giác.

Nhờ không có Sở Đắc nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa trụ tâm không có chướng ngại cho nên không có sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, rốt ráo tịch nhiên. Chư Phật ba đời y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác, hiện thành Chính Giác.

故知般若波羅蜜多。是大真言。是大明真言。是無上真言。是無等等真言。能 除一切苦。真實不虛。

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị Đại Chân Ngôn, thị Đại Minh Chân Ngôn, thị Vô Thượng Chân Ngôn, thị Vô Đẳng Đẳng Chân Ngôn năng trừ nhất thiết khổ ách, chân thật bất hư

Nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là Chân Ngôn to lớn , là Chân Ngôn sáng tỏ to lớn , là Chân Ngôn không có gì cao hơn, là Chân Ngôn không có gì sánh bằng . Hay trừ tất cả khổ ách, chân thật chẳng hư dối.

故說般若波羅蜜多真言。即說真言

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn, tức thuyết Chân Ngôn:

Cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn. Liền nói Chân Ngôn

唵(引)[*]帝[*]帝。播(引)囉[*]帝。播(引)囉散[*]帝。冒(引) 地娑縛(二合)賀(引)

Án (dẫn)[ngôn*ngã] đế [ngôn*ngã] đế. Bá(dẫn) la [ngôn*ngã] đế. Bá(dẫn) la tán [ngôn*ngã] đế. Mạo(dẫn) địa sa phộc(nhị hợp) hạ(dẫn)

Án, nga đế, nga đế, bả la nga đế, bả la tán nga đế, mạo địa, sa-phộc hạ

OṂ_  GATE  GATA  PĀRAGATE  PĀRASAṂGATE   BODHI  SVĀHĀ

如是舍利子。諸菩薩摩訶薩。於甚深般若波羅蜜多行。應如是學。

Như thị Xá Lợi Tử ! Chư Bồ Tát Ma Ha Tát ư Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh ưng như thị học.

Như vậy Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu nên học như vậy

爾時世尊。從三摩地安祥而起。讚觀世音自在菩薩摩訶薩言。善哉善哉。善男 子。如是如是。如汝所說。甚深般若波羅蜜多行。應如是行。如是行時。一切如來。悉皆隨喜。

Nhĩ thời Thế Tôn tòng Tam Ma Địa an tường nhi khởi, tán Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ngôn:” Thiện tai ! Thiện tai Thiện Nam Tử ! Như thị ! Như Thị ! Như nhữ sở thuyết Thậm Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Hạnh, ưng như thị hành. Như thị hành thời nhất thiết Như Lai tất giai hoan hỷ “

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Ma Địa an lành đứng dậy khen ngợi Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như vậy! Như vậy! Như ông đã nói hạnh Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, nên hành như vậy. Hành như vậy thời tất cả Như Lai thảy đều vui vẻ”

爾時世尊如是說已。具壽舍利子。觀世音自在菩薩及彼眾會一切世間天人阿蘇囉巘[*][*]等。聞佛所說。皆大歡喜。信受奉行

Nhĩ thời Thế Tôn như thị thuyết dĩ, Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Quán Thế Âm Tự  Tại Bồ Tát cập bỉ chúng hội nhất thiết Thiên , Nhân, A Tô La, Hiến [Đa*phệ][khẩu*phộc] văn Phật sở thuyết giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành.

Khi ấy Đức Thế Tôn nói như vậy xong. Cụ Thọ Xá Lợi Tử, Quán Thế Âm Tự Tại Bồ Tát với tất cả hàng Trời, Người, A Tô La (Asura), Hiến Đà Phộc (Gandharva)… trong Chúng Hội ấy nghe lời Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

般若波羅蜜多心經
BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
_Hết_

05/12/1997