BẤT KHÔNG THÀNH TỰU

Từ điển Đạo Uyển


不空成就; C: bùkōng chéngjiù; J: fukū jōshū;

Bất Không Thành Tựu Phật (不空成就佛).