BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM TRUNG TÂM CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺 𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖆𑖟𑖿𑖠𑖰 𑖝𑖿𑖨𑖹𑖩𑖺𑖎𑖿𑖧-𑖪𑖰𑖕𑖧 𑖀𑖦𑖺𑖑-𑖢𑖯𑖫 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖿𑖨𑖺𑖠- 𑖨𑖯𑖕𑖯𑖧  𑖆𑖟𑖿𑖠𑖰𑖧  𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝_ 𑖌𑖼  𑖮𑖳𑖽  𑖮𑖳𑖽  𑖣𑖘𑖿

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ ṚDDHI TRAILOKYA-VIJAYA AMOGHA-PĀŚA MAHĀ-KRODHA- RĀJĀYA  ṚDDHIYA  APRATIHATA_ OṂ  HŪṂ  HŪṂ PHAṬ

Pháp Chú này hay diệt tội chướng, sám hối, trị bệnh rất có Thần Nghiệm, đầy đủ như Kinh Bất Không Quyến Sách  nói

_Ý nghĩa của Tâm Trung Tâm Chú này  là: NAMO  RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ     ĀRYA    AVALOKITEŚVARĀYA    BODHISATVĀYA    MAHĀ-

SATVĀYA    MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ_  ṚDDHI    TRAILOKYA-VIJAYA    AMOGHA-PĀŚA  MAHĀ-KRODHA-

RĀJĀYA: Quy mệnh Thần Biến Thắng Tam Thế Bất  Không  Quyến  Sách Đại Phẫn Nộ Vương

ṚDDHIYA  APRATIHATA: Thần biến không có ngăn  ngại

OṂ HŪṂ HŪṂ: Hãy khủng bố chướng ngại bên trong bên ngoài PHAṬ: phá bại mọi sự chướng ngại