BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH TÂM ĐÀ LA NI
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖌𑖼_ 𑖀𑖦𑖺𑖑-𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖢𑖯𑖫-𑖎𑖿𑖨𑖺𑖠 𑖀𑖎𑖨𑖿𑖬𑖧 𑖢𑖿𑖨𑖪𑖸𑖫𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖢𑖫𑖲𑖢𑖝𑖰 𑖧𑖦 𑖪𑖨𑖲𑖜 𑖤𑖿𑖨𑖮𑖿𑖦-𑖪𑖸𑖫 𑖠𑖨 𑖢𑖟𑖿𑖦- 𑖎𑖲𑖩-𑖭𑖦𑖧𑖽 𑖮𑖲𑖽 𑖮𑖲𑖽

OṂ_ AMOGHA-PADMA-PĀŚA-KRODHA AKARṢAYA PRAVEŚAYA MAHĀ-PAŚUPATI YAMA VARUṆA BRAHMA-VEŚA DHARA PADMA- KULA-SAMAYAṂ HUṂ HUṂ

_Ý nghĩa của Đà La Ni này là:

Oṃ_Amogha-padma-pāśa krodha akarṣaya praveśaya: Kính lễ Bất Không Liên Hoa Quyến Sách Phẫn Nộ Triệu Thỉnh Môn

mahā-paśu-pati yama varuṇa kubera brahma-veśa dhara: nắm giữ hình tượng của Đại Thú Chủ, Diễm Ma Thiên, Thủy Thiên, Kubera Thiên, Phạm  Thiên

padma-kula-samayaṃ huṃ huṃ: khủng bố chướng ngại, thành tựu Bản Thệ của Liên Hoa Bộ

_Phàm người nào như Pháp Thọ Trì Bất Không Quyến Sách Tâm Đà La Ni, hiện đời có thể được 28 loại công đức  như:

1_Tất cả bệnh đau nhức chẳng thể khiến thân ấy phiền não. Tuy có bệnh đau nhức, nhưng do sức của Phước Nghiệp  nên mau được trừ  khỏi.

2_ Thân ấy sáng loáng, da dẻ mềm mại vị diệu…. được nhiều người yêu kính.

3_ Các Căn diều phục

4_ Được nhiều tài bảo, mong cầu tuỳ xứng, chẳng bị kẻ khác cướp đoạt.

5_ Lửa chẳng thể thiêu đốt

6_ Nước chẳng thể cuốn chìm

7_ Vua chẳng thể đoạt được. Phàm Nghiệp đã làm thường được cát lợi

8_ Mưa đá ác chẳng thể gây thương tích, nhiếp chất độc của Rồng ác.

9_ Chẳng bị tai nạn, chẳng sợ gió ác mưa bạo  ngược

10_ Nếu người bị sâu trùng ăn lúa mạ. Nên lấy cát, tro,  nước…  dốc tâm ý  chú vào bảy biến rồi kết Giới tám phương, kết khắp cả các phương trên dưới thời tất cả điều sợ hãi, tất cả trùng độc liền được trừ  diệt.

11_ Tất cả Quỷ ác hút tinh khí người, hoặc ở trong mộng kết làm vợ chồng, muốn gây Yểm Mỵ … cũng chẳng thể  hại.

12_ Ở chỗ của tất cả chúng ác thường được an vui,  tâm luôn kính  trọng không tạm buông rời.

13_ Nếu có các Oán sinh khởi ý ác, muốn tìm đến trả thù cũng tự tiêu diệt.

14_ Nếu có người ác muốn đến gây hại thời chẳng thể hại, liền tự lìa bỏ

15_ Tất cả Chú Trớ, tất cả Cổ Đạo liền mau tự nhiếp, chẳng thể gây hại

16_ Giả Nhã Xứ ở trong Chúng rất cứng  mạnh

17_ Phiền não của các Hữu chẳng thể ràng buộc quấy  nhiễu.

18_ Ngay tại trận địch, mũi nhọn bén gây hại. Một lòng tụng Chú thì thân chẳng bị dính vướng tất cả dao, gậy, cung  tên.

19_ Tất cả Thiện Thần thường theo ủng  hộ.

20_ Đời đời, chốn chốn thường được chẳng lìa Từ Bi Hỷ  Xả

21_ Vào ngày bị chết, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ hiển tướng Tỳ Kheo hiện trước mặt người ấy

22_ Khi bị chết thời tâm chẳng tán loạn, bốn Đại an ổn, không có các khổ não gây rối thân ấy.

23_ Tuy bệnh trầm trọng quẫn bách cũng không có các thứ rỉ thấm, tiết ra chất ô uế, phân nước tiểu chẳng sạch.

24_ Ngày bị chết, được nghĩ nhớ chân chính, tâm chẳng thác loạn.

25_ Ngày bị chết, chẳng phải úp mặt mà  chết

26_ Ngày bị chết, được vô lượng biện  tài

27_ Ngày bị chết, muốn sinh vào quốc độ của Đức Phật nào thời tuỳ ý vãng sinh.

28_ Thường được Thiện Tri Thức chẳng lìa  bỏ.