BẤT KHÔNG QUYÊN SÁCH KINH

Từ điển Đạo Uyển


不空羂索經; C: bùkōng juànsuǒ jīng; J: fukū kensaku kyō;

Tên gọi tắt của Bất Không Quyên Sách thần biến chân ngôn kinh.