BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH BÍ MẬT TÂM CHÂN NGÔN
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺  𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖌𑖼_ 𑖢𑖟𑖿𑖦-𑖮𑖭𑖿𑖝 𑖦𑖮𑖯-𑖀𑖦𑖺𑖑-𑖢𑖯𑖫-𑖭𑖯𑖠𑖧  𑖭-𑖦𑖧 𑖮𑖴𑖟𑖧𑖽 𑖓𑖩 𑖓𑖩 𑖮𑖳𑖽

NAMO  RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHISATVĀYA MAHĀ- SATVĀYA MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
OṂ_ PADMA-HASTA MAHĀ-AMOGHA-PĀŚA-SĀDHAYA  SA-MAYA HṚDAYAṂ CALA CALA HŪṂ

Nếu chỉ đọc tụng Bí Mật Tâm Chân Ngôn này liền được thành tựu Công Đức, căn lành của Bồ Đế tối thượng”

_Ý nghĩa của Tâm Trung Tâm Chú này  là: NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA  BODHISATVĀYA MAHĀ-

SATVĀYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

OṂ PADMA-HASTA MAHĀ-AMOGHA-PĀŚA-SĀDHAYA: Hỡi nghi tắc  Đại Bất Không Quyến Sách của  Đấng Liên Hoa  Thủ

SA-MAYA HṚDAYAṂ  CALA  CALA: hãy lay động, chuyển động Thân, Tâm màu nhiệm

HŪṂ: thành tựu Bồ Đề