Bất Không Ma Ni Cúng Dường Đà La Ni

(Bất Không Ma Ni Cúng Dường Đà La Ni chỉ niệm ba biến thì ngang bằng với cúng dường rộng lớn. Ra ngoài đi xa thì có thể niệm Chú này ba biến)

“Ông, a mụ cát, bổ giáp ma ni, bối đắc mụ, oa cập lạp, đả tha cát đả, duy la cát đắc, tam mạn đả, bát lạp sái lạp, hồng”.

(OṂ_ AṂMOGHA PAŚAṂ MAṆI PADMA-VAJRA TATHĀGATĀVALOKITE SAMANTA PARASARA HŪṂ)