BẤT KHÔNG ĐÀ LA NI TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ
Soạn dịch: Huyền Thanh

 

𑖡𑖦𑖺 𑖨𑖝𑖿𑖡-𑖝𑖿𑖨𑖧𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾 𑖀𑖦𑖰𑖝𑖯𑖥𑖯𑖧 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧
𑖡𑖦𑖾  𑖁𑖨𑖿𑖧 𑖀𑖪𑖩𑖺𑖎𑖰𑖝𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨𑖯𑖧 𑖤𑖺𑖠𑖰-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧  _  𑖦𑖮𑖯- 𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖧_ 𑖦𑖮𑖯-𑖎𑖯𑖨𑖲𑖜𑖰𑖎𑖯𑖧
𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_  𑖀𑖦𑖺𑖑 𑖀𑖢𑖿𑖨𑖝𑖰𑖮𑖝 𑖮𑖲𑖽 𑖮𑖲𑖽 𑖣𑖘𑖿 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAḤ AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA
NAMAḤ  ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA  _  MAHĀ- SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
TADYATHĀ: OṂ_  AMOGHA APRATIHATA HUṂ HUṂ PHAṬ SVĀHĀ

Bất Không Đà La Ni Tự Tại Vương Chú tức là chủ của hết thảy Thần Chú bí mật. Nếu có người hay tụng Thần Chú này thành tựu, tức hay thông đạt hết thảy Thần Chú, chỗ làm các sự nghiệp thảy đều viên  mãn.

Vương Chú này hay khiến cho tất cả nghiệp chướng của chúng sinh ở vô lượng cõi thảy đều thanh tịnh, hay gom vô lượng tư lượng Phước Đức, tăng trưởng Căn lành phương tiện khéo léo, thông đạt vô biên cảnh giới Trí Huệ, đầy đủ sáu Ba La Mật. Lại hay chứng được Vô Thượng Bồ Đề, bốn Vô Sở Úy, mười tám Pháp Bất Cộng, hết thảy Phật Pháp cùng bốn Thánh Đế, Thần Túc, Căn,  Lực,  Bồ Đề Phần Pháp.  Lại  hay thị hiện Tĩnh Lự giải thoát, các Tam Ma Địa, Tam Ma Bát Đề. Lại hay chứng được Thanh Văn, Bích Chi Phật và Như Lai Địa, thành tựu Bát Nhã, lợi căn thông huệ, có Đại Uy Đức tinh tiến thế lực, đầy đủ Biện Tài, Ẩn Hình, bay đi trong hư không, làm vua trong các Trì Chú Kim Cang, hết thảy đều được tự tại. Hay thành Chú Tiên Hộ Thế an lạc, được Cát Tường Bình và Châu Như Ý, tùy theo việc làm hết thảy đều  được .

_Ý nghĩa của Vương Chú này là:

NAMO RATNA-TRAYĀYA: Quy mệnh Tam  Bảo

NAMAḤ AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA: Kính lễ Vô Lượng Quang Như Lai

NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA  _ MAHĀ-

SATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA: Kính lễ Đức Đại Bi Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát

TADYATHĀ: như vậy, liền nói Chú  là

OṂ_  AMOGHA APRATIHATA HUṂ:  nhiếp  triệu  sự  thành  tựu  không có ngăn ngại của Đấng Bất Không

HUṂ PHAṬ: khủng bố phá bại mọi chướng ngại SVĀHĀ: quyết định thành tựu