BÁT GIẢI THOÁT

Từ điển Đạo Uyển

八解脫; C: bā jiětuō; J: hachigedatsu;

Xem Tám giải thoát.