BẤT ĐỘNG ĐỊA

Từ điển Đạo Uyển


不動地; C: bùdòngdì; J: fudōji; S: acalā.

Địa vị Bất động, địa thứ 8 trong Thập địa của hàng Bồ Tát. Giai vị mà các công đức lành có thể xuất sinh một cách dễ dàng. Theo kinh Giải thâm mật, những phiền não vi tế nhất đều được trừ sạch trong địa vị nầy (theo Giải thâm mật kinh 解深密經).