Close
Close

Bất định pháp

BẤT ĐỊNH PHÁP

Từ điển Đạo Uyển


不定法; C: bùdìng fǎ; J: fujōhō;

Các pháp bất định không nhất thiết sinh khởi trong mọi tướng trạng của tâm, do vậy không có khuynh hướng thiện hay ác. Theo A-tì-đạt-ma thì có 8 tâm sở hữu pháp trong mục nầy, gọi chính xác hơn là Bất định địa pháp (不定地法). Theo giáo lí của Du-già hành phái thì có 4 tâm sở hữu pháp: Truy hối (追悔), Thùy miên (睡眠), Tầm (尋) và Tứ (伺). Còn gọi là Tứ bất định (四不定).

Related Posts

error: