Bát Đại Liên Hoa Ấn

Đem hai vũ (2 bàn tay) cùng cài chéo nhau sao cho đầu ngón của Tiến Lực (2 ngón trỏ) Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng dính nhau, Thiền (Ngón cái phải) Nguyện (ngón giữa trái) Trí (ngón cái phải) Nhẫn (ngón giữa giữa phải) cùng trụ nhau. Ở khoảng giữa một khuỷu tay của hoa sen trắng tám cánh tưởng đặt ba Mật Ngữ trên cái xe. Chân Ngôn là:

“Án_ Kiếm mang la, sa-phộc ha”