Bát Đại Bồ Tát Man-đồ-la kinh

Bát Đại Bồ Tát Man-đồ-la kinh

BÁT ĐẠI BỒ TÁT MAN-ĐỒ-LA KINH

Từ điển Đạo Uyển


八大菩薩曼荼羅經; C: bā dàpúsà màntúluó jīng; J: hachi daibosatsu mandara kyō; S: aṣṭa-maṇḍalaka; t: [‘phags pa] dKyil ‘khor brgyad pa shes bya ba theg pa chen po’i mdo.

Có 2 bản dịch tiếng Hán cùng tên: 1. Bất Không (s: amoghavajra) dịch, 1 quyển; 2. Pháp Hiền (法賢) dịch, 2 quyển.

Related posts

error: