BÁT CÚ NGHĨA

Từ điển Đạo Uyển


八句義; C: bājùyì; J: hachikugi;

Tám câu diễn đạt tinh thần tự thể hiện yếu tính của Thiền, quan tâm đến sự thực chứng, hơn là học hỏi tri thức:

  1. Chính pháp nhãn tạng (正法眼藏);
  2. Niết-bàn diệu tâm (涅槃妙心);
  3. Thật tướng vô tướng (實相無相);
  4. Vi diệu pháp môn (微妙法門);
  5. Bất lập văn tự (不立文字);
  6. Giáo ngoại biệt truyền (教外別傳);
  7. Trực chỉ nhân tâm (直指人心);
  8. Kiến tính thành Phật (見性成佛).