BẤT CỘNG SỞ Y

Từ điển Đạo Uyển


不共所依; C: bùgòng suǒyī; J: fugu shoe;

Một cơ sở không thể được chia xẻ bởi thực thể khác. Cũng như Bất cộng y.