BẤT CỘNG GIÁO

Từ điển Đạo Uyển


不共教; C: bùgòng jiāo; J: fugu kyō;

Giáo lí riêng biệt áp dụng cho một nhóm người học đạo nào đó. Thường nói đến giáo lí áp dụng cho hàng Bồ Tát, mà không áp dụng cho hàng Nhị thừa. Khác biệt với Cộng giáo.