BÁT BẤT

Từ điển Đạo Uyển


八不; C: bābù; J: hachifu;
Tám phạm trù phủ định của Long Thụ (龍樹; s: nāgārjuna): Bất sinh, Bất diệt, Bất thường, Bất đoạn, Bất nhất, Bất dị, Bất khứ, Bất lai.