Bảo Sơn Ấn

Bảo Sơn Ấn, tụng Bảo Sơn Chân Ngôn. Hai tay cài chéo các ngón bên trong khiến cho thật sâu, hai khuỷu tay cùng dính nhau, mở cổ tay liền thành.

Chân Ngôn là:

“Án, a giả la hồng”