Bảo Man Ấn

 Ấn trước chia hai phần

Trước trán với sau đỉnh

Dùng Ấn quấn ba vòng

Trước từ Đàn Tuệ (2 ngón út) mở

Như thế rũ dây đai

“Án, la đát na, cú xá, a ngật-lý-gia, ma lệ”

OṂ_ RATNA-KUŚA AGRYA MĀLE