NHẤT THIẾT NHƯ LAI BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI
BẢO KHIẾP ẤN ĐÀ RA NI

Phiên âm phạn – Phục hồi Phạn Văn: Huyền Thanh

An thổ địa chân ngôn: (3 hoặc 7 lần)

Na-mô Sa-măn-tá Bút-đa-nâm: Ôm—Đu-ru Đu-ru Pơ-rít Thi-vi-dê Xoa-hà.

Bảo Khiếp Ấn Đà-Ra-Ni: (tụng 7,21,…hoặc 108 biến mỗi ngày)

1. Na-mát Sờ-Tơ-rị-da Đi-vi-ka-năm Sát-qua Tà-thá-ga-ta-năm

  1. Ôm—Bu-vi Ba-qua Đa-qua-rị Qua-ca-rị Qua-ca-tại Su-ru Su-ru Đa-ra Đa-ra
  2. Sát-qua Tà-thá-ga-ta Đà-tu Đa-rị Pá-đơ-mam Ba-qua-tị Giá-da Qua-rị Múc-đơ-rị Sờ-ma-ra Tà-thá-ga-ta Đạt-ma Chắc-ka-ra Pa-ra-qua-rật-ta-na Qua-giớ-rị Bô-đi Qua-na Lum-ka-ra Lum-ka-rật-tê
  3. Sát-qua Tà-thá-ga-ta A-đi-xờ-thi-tê Bô-đà-da Bô-đà-da Bô-đi Bô-đi  Bụt-đà-da Bụt-đà-da Sam-bô-đa-nị Sam-bô-đa-dạ Ca-la Ca-la Ca-lạm-tu
  4. Sát-qua A-qua-ra-na-nị Sát-qua Phà-pha Vi-ga-tê Hu-ru Hu-ru
  5. Sát-qua Sô-ka Vi-ga-tê
  6. Sát-qua Tà-thá-ga-ta Hớ-rị-đa-da Qua-giớ-ra-nị Sam-ba-ra Sam-ba-ra
  7. Sát-qua Tà-thá-ga-ta Gu-ha-da Đa-ra-nị Múc-đơ-rị Bu-tê Su-bu-tê
  8. Sát-qua Tà-thá-ga-ta A-đi-xờ-thi-ta Đà-tu Ga-rật-bà Xoa-ha. Sa-ma-da A-đi-xờ-thi-tê Xoa-hà.10. Sát-qua Tà-thá-ga-ta Hờ-rị-đa-da Đà-tu Múc-đơ-rị Xoa-hà.
  9. Sú-pha-ra-tị-xờ-thi-ta Sờ-tu-bê Tà-thá-ga-ta A-đi-xờ-thi-tê Hu-ru Hu-ru Hùm Hùm Xoa-hà.
  10. Ôm—Sát-qua Tà-thá-ga-ta U-sờ-ni-sa Đà-tu Múc-đơ-ra-nị Sát-qua. Tà-thá-ga-tam Sa-đa-tu Vi-bô-si-ta A-đi-xờ-thi-tê Hùm Hùm Xoa-hà.

Âm Hán

NHỨT THIẾT NHƯ LAI TÂM BÍ MẬT TOÀN THÂN XÁ LỢI  BẢO KIẾP ẤN ĐÀ-RA-NI

Na Mô Tát Đát Lị Dã, Địa Vĩ Ca Nẩm Tát Bà Đát Tha Nghiệt Đa Nẩm. Úm Bộ Vĩ Bà Phạ Na Phạ Lị, Phạ Dã Lê Phạ Dã Trai, Tô Rô Tô Rô, Đà Ra Đà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Đà Đổ Đà Lê Bát Na Mẫu Bà Phạ Đế Nhạ Dã Phạ Lê, Mẫu Đát Lê Tát Ma Ra Đát Tha Nghiệt Đa. Đạt Ma Chước Ca Ra Bát La Mật Lật Đa. Na Phạ Nhật La Mạo Địa Mẩn Noa, Lăng Ca Ra Lăng Hật Rị Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa, Địa Sắc Xỉ Đế.

Mạo Đà Giã Mạo Đà Giã, Mậu Địa Mậu Địa. Một Đình Giã Một Đình Giã. Sám Mạo Đà Nể, Sám Mạo Đà Giã. Giã Lã Giã Lã, Giã Nại Đô Tát Phạ, Phạ Ra Noả Nể, Tát Phạ Bá Ba Vĩ Nghiệt Đế. Hộ Rô Hộ Rô Tát Phạ Thú Ca Nhị Nghiệt Đế, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Hất Rị Ra, Tam Bà Ra, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Ngu Hế Giã Đà Ra Ni Mẫu Niết Lê, Ra Một Duệ, Tô Một Đệ, Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đa. Hật Phạ Hạ, Tô Bát La Để, Sắc Xỉ Sa Đa Tát Đổ, Bế Đát Tha Nghiệt Đa. Địa Sắc Xỉ Đế, Hộ Rô Hộ Rô, Hồng Hồng Ta Phạ Hạ.

Úm Tát Phạ, Đát Tha Nghiệt Đa, Ổ Sắc Xỉ Sa Đà Đổ Mẫu Nải Ra, Ni Tát Phạ Đát Tha Nghiệt Đơn, Ta Đà Đổ Vĩ Bộ, Sử Đa Địa Sắc Xỉ Đế, Hồng Hồng Soá Ha.