Bao Giờ
Hiển Nhân-ToanPhong

 

Khi nao hành giả hết làm Thơ
Là lúc Giả-Chân nhập chung bờ
Giác-Mê,Tánh-Tướng vô trụ xứ …
Cùng hư-không-tạng nhập hồn Thơ

Khi nao hành thật vẫn thấy không
Nhân-Ngã như hai giọt nước đồng
Như-Lai vạn pháp vô phân biệt
Thật-Giả chỉ là bụi mắt trong

Khi nao Pháp-Nhãn ngọa tâm không
Thiện-Ác tác vô bất dị đồng
Thánh-Phàn thượng tọa Liên-Hoa-Tạng
Thường,Lạc,Ngã,Tịnh pháp viên dung

Khi nao trí-giả với Ngu-dân
Đồng bước ngao du giữa lục-trần
Bi-Trí đồng cư đều sáu cõi
Thơ chăng lìa xa Tánh bản Chân