Bảo Ấn

 

Hai tay cài chéo tác làm Nguyệt (Kim Cương Phộc)

Tiến Lực (2 ngón trỏ) ngược co như hình báu

Hai độ Thiền Trí (2 ngón cái) vịn bên dưới

Để ở hai bên trên vầng trán

Liền kết Trí Quyền như buộc lụa

Hai tay hướng trước từ từ buông

Nên biết dùng cột lụa Vô Cấu (không dơ)

Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật- la, la đát-nẵng, ma la (1) tỳ sái kế la (2) tỳ săn tả sa-phộc hàm (3) tát phộc mẫu nại-la minh (4) niết-lý trĩ, củ lỗ (5) phộc la, ca phộc tế na, tông”

OṂ– VAJRA-RATNA MĀLA ABHIṢEKA ABHIṢIṂCA SVĀMAṂ_ SARVA-MUDRAṆI DṚḌHA KURU VARA KAVACEDA VAṂ