BÀNG SINH

Từ điển Đạo Uyển


傍生; C: bāngshēng; J: bōshō;

Loài súc vật, một trong 5 (hoặc 6) cõi chúng sinh thụ báo (s: tiryag-yoni).