BẢN THỨC

Từ điển Đạo Uyển


本識; C: běnshì; J: honjiki;

Thức căn bản – A-lại-da thức (阿頼耶識). Đây là thuật ngữ tiếng Hán mà Chân Đế thường dùng, có lẽ căn cứ vào nhận thức của Hữu bộ về một thức căn bản.