BẢN SỰ KINH

Từ điển Đạo Uyển


本事經; C: běnshì jīng; J: honji kyō;

1. Một trong 12 thể loại truyền thống của kinh điển Phật giáo, ghi lại vô số công hạnh trong quá khứ của Đức Phật và đệ tử (s: itivṛttaka);

2. Bản sự kinh, 7 quyển, Huyền Trang dịch năm 650.