Bản Nguyện Niệm Phật

Trung Tâm Phiên Dịch Hán Nôm Huệ Quang
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phụng, Tuấn Anh, Thanh Sang, Thy Mai, Kiều Hạnh, Hoàng Ly

doahong