BẢN LAI THÀNH PHẬT

Từ điển Đạo Uyển


本來成佛; C: běnlái chéngfó; J: honrai-jōbutsu;

Phật tính từ căn nguyên. Tất cả chúng sinh xư nay vốn là Phật. Câu nầy thường thấy trong nhiều kinh văn Đại thừa, như trong Đại thừa khởi tín luận và kinh Viên Giác.