Bản Chất Của Tâm
Tác giả: Sogyal Rinpche
Việt dịch: Thanh Long & Trường Tâm
Diễn đọc: Kiều Hạnh