BÁI

Từ điển Đạo Uyển


唄; C: bài; J: bai;

Bài kinh tán thán đức hạnh chư Phật; tán tụng các bài kệ.