Bài Viết Mới

“Thực hành giáo pháp đức Phật vào đời sống là người có trí huệ, chắc chắn được hạnh phúc. Tìm hiểu giáo pháp đức Phật để thỏa mãn kiến thức, lý luận thấp cao là rơi vào không tưởng, chẳng khác người không tắm gội mà mặc áo mới, kẻ say rượu mà luận bàn đạo lý”. HT Thích Đức Niệm

Bài viết mới

error: NAM-MÔ A-DI-ĐÀ-PHẬT