BÀI TỤNG LUẬN QUÁN TỔNG TƯỚNG

SỐ 1623

Tác giả: Bồ-tát Trần-na
Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh Đời Đường
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Những người thích tóm lượt
Vì đó bày phương góc
Những người ưa văn rườm
Vì đó nói tướng chung.
Do tiếng cùng nghĩa trí
Lời thế tục làm gốc
Quán tướng chung mà nói
Tiếng về nghĩa tụng nầy
Là hai tiếng và nghĩa
Trong đây hai chủng trí
Là thanh trí, nghĩa trí
Tiếng kia làm căn bản
Tức là nghĩa của nhân
Do các thế gian nói
Tiếng nghĩa trí làm gốc
Cho nên ghi làm tụng.
Tiếng nghĩa và trí nghĩa
Tóm lược soạn luận nầy
Hỏi danh nghĩa liên thuộc
Là nói tục làm gốc.
Vì sao luận nầy nói
Chỉ phân tích tiếng nghĩa?
Đáp rằng không phải vậy
Nếu có tiếng liên thuộc
Chỉ có hai danh, nghĩa
Nếu thừa nhận cộng tướng
Sở thuyên và năng thuyên
Lý trong đây ấn trì
Đều xếp vào thuyên nầy
Là không lìa tánh nhau
Mới thừa nhận liên thuộc
Cho nên không nói riêng
Vì danh năng thuyên thảy
Chỉ ở môn liên thuộc
Hiểu nghĩa sở thuyên kia
Nếu lấy tướng tánh chung
Mới có thể hiểu rõ
Sau đó sẽ nói rộng
Chỉ có tiếng nghĩa trí
Liên thuộc đạo lý thành
Hữu dư lại ý vui
Trong đây danh và nghĩa
Có ba thứ sai khác
Là hai tiếng và nghĩa.