Bái Sám

(Nguyên là “lễ tịnh độ sám” của ngài Từ Vân sốm chủ Tuân Thức đại sư ở đời Tống bên Tàu, soạn ra. – Nếu không tụng kinh thì, bái sám cũng được. Quì gối, đọc bốn kệ khen lạy):

1) Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dữ đẳng, vô tỷ bất ty nghị, cố ngã kim đảnh lễ.

2) Như Lai sắc vô tận, trí huệ diệc phục nhiên, nhứt thế pháp thường trú, thị cố ngã qui y.

3) Đại trí, đại nguyện, lực phổ độ ư chúng sanh, linh xả nhiệt não thân, sanh bỉ thanh lương quốc.

4) Ngã kim tịnh tam nghiệp, qui y cập lễ tán, nguyện cọng chư chúng sanh, đồng sanh cực lạc quốc.

(1) Sắc thân Phật rất đẹp; người đời không sánh bằng. Tuyệt: bì, nghĩ, nói năng! Nên nay con cúi lạy.

(2) Tướng tốt; nhiều, còn mãi; khôn, sáng cũng thế kia. Tất cả pháp hằng bia; thế nên con mọp xá.

(3) Trí, nguyện, lực lớn cả; khắp nơi độ chúng sanh; khiến bỏ xác nóng hanh; tiến về nước mát khỏe.

(4) Nay ba nghiệp sạch sẽ, con qui y, lạy, khen…, để cùng chúng dân đen, sanh sang nước cực lạc).

Đứng dậy, xướng, lạy

Nhứt tâm đĩnh lễ, Tận hư không, biến pháp giới, vi trần sát độ trung, thường trú Phật, Pháp, Tăng Tam Bảo. (1 lạy)

Nhứt tâm đĩnh lễ, Hoằng dương tịnh lạc độ, Thích-ca Như Lai, thiên bách ứng hóa thân biến pháp giới chư Phật. (1 lạy)

Nhứt tâm đảnh lễ, Thường tịch quang tịnh độ A -di-đà Như Lai thanh tịnh diệu pháp thân biến pháp giới chư Phật. (1 lạy)

Quì bạch rằng

Ngưỡng bạch A -di-đà Phật tịnh độ thánh hiền, nguyện tứ từ bi, vị tác chứng minh, đệ tử pháp danh…, vị sanh tử sự đại, vô thường tín tốc, phổ vị pháp giới chúng sanh. Nhứt tâm qui mạng lễ:

Nam mô Thực báo trang nghiêm độ, A-di-đà Như Lai, vi trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật (1 lạy, dưới cũng vậy).

Nam mô Phương tiện thánh cư độ, A-di-đà Như Lai, giải thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật.

Nam mô Tây phương an lạc quốc, A-di-đà Như Lai, đại thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật.

Nam mô Tây phương an lạc quốc, A-di-đà như lai, thập phương hóa vãng thân, biến pháp giới chư Phật.

Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhứt thập nhứt vạn, cửu thiên ngũ bách đồng danh đồng hiệu, A-di-đà Phật.

Nam mô Lục phương chư Phật, A Súc Bệ Phật, Nhựt Nguyệt Đăng Phật, Vô Lượng Thọ Phật, Diêm Kiên Phật, Sư Tử Phật, Phạm âm Phật, đẳng biến pháp giới chư Phật.

Nam mô Tây phương An lạc quốc, A-di-đà Như Lai, thập phương tam thế nhứt thế chư Phật,

Nam mô Cực lạc đại thừa, tứ thập bát nguyện, vô lượng thọ kinh, cập bỉ tịnh độ sở hữu nhứt thế pháp bảo.

Nam mô Bạt nhứt thế nghiệp chướng căn bổn, đắc sanh tịnh độ, đà la ni.

Nam mô Tây phương an lạc độ, Quan Thế âm Bồ -tát, vạn ức tử kim thân, biến pháp giới Bồ -tát ma -ha-tát.

Nam mô Tây phương an lạc độ, Đại Thế Chí Bồ -tát, vô biên quang trí thân, biến pháp giới Bồ -tát ma -ha-tát.

Nam mô Tây phương an lạc độ, Văn Thù Bồ -tát, đại trí thị hiện thân, biến pháp giới Bồ -tát ma -ha-tát.

Nam mô Tây phương an lạc độ, Phổ Hiền Bồ -tát, hạnh nguyện sát trầm thân, biến pháp giới Bồ -tát ma -ha-tát.

Nam mô tây phương an lạc độ, thanh tịnh đại hải chúng, mãn phận nhị nghiêm thân, biến pháp giới Bồ -tát ma -ha-tát.

Nam mô Tây phương an lạc độ, thất bảo trì trung, cửu phẩm liên đài, nhất thế chư đại Bồ -tát.

Nam mô Đại Trí Xá Lợi Phật vô lượng vô số Duyên giác, Thinh văn nhứt thế hiền thánh tăng.

Nam mô Hoằng dương tịnh độ, Mã Minh đại sư, hưng sùng giáo pháp, Long Thọ đại sư.

Nam mô Thỉ xướng liên xã Huệ Viễn pháp sư, tịnh độ sám chủ, Từ Vân đại sư.

(Dưới đây là những câu pháp nguyện, cứ mỗi câu, một cúi đầu:)

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã tốc đoạn tham sân si (1 cúi đầu).

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã vĩnh li tam ác đạo (1 cúi đầu).

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã thường văn Phật pháp tăng…

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã cần tu giới định huệ.

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã hằng tùy chư Phật học…

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã viên mãn bồ -đề tâm.

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã tốc hội cực lạc quốc.

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã tảo đồng pháp tánh thân.

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã phân thân biến trần sát.

Nam mô A -di-đà Phật, nguyện ngã quảng độ chư chúng sanh.

Phát nguyện rồi, quì bạch rằng:

Dĩ thử lễ nguyện công đức, linh nhứt thế chúng sanh, sở tu tịnh hạnh, tấc giai thành tựu, phục niệm quá khứ, câm sanh, dữ chư hữu tình, vô ác bất tạo, tội lụy ký tích, thế thế tương triền, nhược bất sám hối, vô do giải thoát, đạo nghiệp nan thành, cố ư kim nhựt, cung đối phê trần, ngưỡng ký từ bi ai liên nhiếp thụ.

Phổ vị tứ ân, tam hữu pháp giới chúng sanh, tất nguyện đoạn trừ tam chướng, qui mạng sám hối.

Dịch nghĩa đoạn trên

(Xin đem công đức “lạy và nguyện” trên đó, để cho tất cả chúng sanh về chỗ tu phép “tịnh độ” đều được thành tựu cả. Lại nghĩ: từ đời quá khứ, đến đời này, chúng con cùng chúng sanh, tạo đủ điều ác, vấn vít từ đời nọ chí kiếp kia, đã chứa nhiều lớp tội lỗi; nếu chẳng sám hối thì, e không do đâu để giải thoát, mà đạo quả cũng khó thành! Nên hôm nay, kính đối trước Phật, tỏ bày, ngửa mong đức Từ Bi duỗi lòng thương nhận cho!)

(Vì cả bốn ân, ba hữu, và pháp giới chúng sanh, nguyện đều được đoạn trừ ba chướng, nên đệ tử cung kính sám hối:)

Nam mô Cầu Sám Hối Bồ -Tát Ma -ha-tát. (Xướng 3 lần, lạy 3 lạy)

Bài hồi hướng cầu nguyện dưới đây:

Đệ tử cúi lạy ngôi Tam Bảo, chúng con lắm đời nhiều kiếp, nghiệp chướng nặng nề: tham giận kiêu căn, si mê cuồng vọng… Nay nhờ thầy bạn, biết sự lỗi lầm, thành tâm sám hối; thề tránh điều dữ, nguyện làm việc lành. Ngửa mong Tam Bảo từ bi gia hộ: thân không tật bịnh khổ não, tâm chẳng phiền lụy điên đảo…; hằng ngày yên vui, tu học pháp Phật nhiệm mầu. Để mau ra khỏi sanh tử luân hồi, vãng sanh về Tây phương tịnh độ. Thấy Phật A -di-ñaø, minh tâm kiến tánh, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại; hầu cứu độ các bực; tôn trưởng, cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc, cùng cửu huyền thất tổ, pháp giới hữu tình, đều tội diệt phước sanh, đồng thành Phật đạo.

Nam mô A -di-đà Phật.