BÀI SÁM HỐI XIN PHƯỚC (PĀLI-VIỆT)

 

_Ukāsa: Kính bạch Ngài (Đức Thế Tôn)
Vandāmi bhante: Con xin đỉnh lễ Ngài
Bhagavā sabbaṃ aparādhaṃ: Bạch Ngài! Tất cả tội lỗi
Khamatha me bhante: Xin Ngài hãy tha thứ cho con
Mayā kataṃ puññaṃ: Phước mà con đã làm
Sāminā anumoditabbaṃ: Xin Ngài nên tùy hỷ
Sāminā kataṃ puññaṃ: Phước mà Ngài đã làm
Mayhaṃ dātabbaṃ: Xin Ngài cho đến con
Sādhu sādhu: Lành thay! Lành thay!
Anumodāmi: Con xin tùy hỷ (thọ lãnh Phước ấy) (1 lạy)

_ Bhagavā sabbaṃ aparādhaṃ: Bạch Ngài! Tất cả tội lỗi
Khamatha me bhante: Xin Ngài hãy tha thứ cho con (mọp lạy)
Ukāsa dvāratayena kataṃ, sabbaṃ aparādhaṃ: Kính bạch Ngài! Tất cả tội lỗi mà con đã làm bằng thân khẩu ý
Khamatha me bhante: Xin Ngài hãy tha thứ cho con (ngẩng lên)

_Ukāsa: Kính bạch Ngài (Đức Thế Tôn)
Vandāmi bhante: Con xin đỉnh lễ Ngài
Hagavā sabbaṃ aparādhaṃ: Bạch Ngài! Tất cả tội lỗi
Khamatha me bhante: Xin Ngài hãy tha thứ cho con
Mayā kataṃ puññaṃ: Phước mà con đã làm
Sāminā anumoditabbaṃ: Xin Ngài nên tùy hỷ
Sāminā kataṃ puññaṃ: Phước mà Ngài đã làm
Mayhaṃ dātabbaṃ: Xin Ngài cho đến con
Sādhu sādhu: Lành thay! Lành thay!
Anumodāmi: Con xin tùy hỷ (thọ lãnh Phước ấy) (3 lạy)

Hoằng Bình sưu tập

Print Friendly, PDF & Email