BÀI KỆ LÂM TẾ

THẮNG HOAN, Pháp Tự là LONG HOAN là truyền thừa đời thứ 24 thuộc dòng LÂM THẾ CHÁNH TÔNG của hệ phái Tổ Sư BÍCH PHONG với bài kệ như sau mà THẮNG HOAN sáng tác:

Long chủng tâm nguyên tại
Huệ nhựt đạt dung thông
Thường trụ Như Lai tánh
Tùy thuận ứng hoá thân
Hàm linh năng đắc độ
Lý pháp diễn diệu ngôn
Giải minh phi nhị đạo
Tức liễu ngộ Chân Không.

Dịch nghĩa:

Mầm sống nguồn tâm vẫn ở đây
Mặt trời trí tuệ khắp soi đầy
Dung thông bản giác không rời tánh
Ứng hoá tùy cơ mọi tướng bày
Độ thoát hàm linh sanh tử kiếp
Triển khai Diệu Pháp hướng chung quy
Con đường Bất Nhị phân rành lối
Lý thể Chân Không liễu ngộ ngay.