BÀI KỆ KHÔNG ĐƯỢC
Thiền sư Chí Công

Trời đất che chở ta
Thân này tan không được.

Cha mẹ nuôi dạy ta
Tình thân báo không được.

Ai cũng muốn trăm tuổi
Có định cũng không được.

Nhà nhà thèm sang giàu
Muốn cầu, cầu không được.

Năm tháng khổ ê chề
Muốn nhàn nhàn không được.

Râu tóc tới lúc bạc
Muốn đen đen không được.

Đạo lý biết rành rẽ
Nói được làm không được.

Châu báo chất như núi
Chết đi mang không được.

Áo quần hàng ngàn rương
Mệnh tận mặc không được.

Kinh nhiều hàng vạn quyển
Vô duyên đọc không được.

Phép nước bén như gươm
Phạm phải không tha được.

Hung ác không hiếu thuận
Trời phạt tha không được.

Một khi kết oán thù
Cả đời gở không được.

Mình làm mình phải chịu
Kẻ khác thế không được.

Oan gia lỡ gặp nhau
Muốn tránh, tránh không được.

Khi quỷ vô thường tới
Trăm kế thoát không được.

Ruột thịt cũng chia lìa
Muốn lưu, lưu không được.

Thân quyến khóc om sòm
Nghe được nói không được.

Trong bụng rối tơ vò
Có miệng nói không được.

Bốn bề lạnh như băng
Cứng ngắc cựa không được.

Tắt thở chưa bao lâu
Mặt mày nhìn không được.

Tiền giấy hóa ra tro
Vô dụng mua không được.

Mới quá có mấy ngày
Hôi thúi ngửi không được.

Bàn thờ đồ ăn đầy
Hồn ma ăn không được.

Điện tiền gặp Diêm vương
Chửi bới chịu không được.

Diêm Vương da mặt sắt
Phạt tội không tha được.

Hối hận thì đã trễ
Muốn về, về không được.

Quỷ sứ tống vào ngục
Hình phạt trốn không được.

Hận mình không sớm tu
Lại hối, hối không được.

Làm thiện chẳng có chi
Chịu tội miễn không được.

Tài sản tuy có nhiều
Chuộc tội chuộc không được.

Khi sống mãi khoe hay
Lúc chết trốn không được.

Nếu biết niệm Di Đà
Địa ngục xuống không được

Tai nạn tức thời tiêu
Vãng sanh sao không được.

Một khi gặp Di Đà
Thỏa nguyện nào không được.